Portfolio

Portfolio Sector: Technology

IPO
IPO
IPO
IPO
IPO
Exit
Exit
Exit
Exit
Exit
Acquired By
LinkedIn
Acquired By
Mastercard
Acquired By
Cornerstone